Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Domov > HERITAGE SK-AT > Publicita >

Dvojdňový seminár projektu HERITAGE SK-AT

V dňoch 30. novembra a 1. decembra Bratislavský samosprávny kraj zorganizoval dvojdňový seminár zameraný na predstavenie slovenských a rakúskych partnerov. / An den Tagen vom 30. November bis 1. Dezember organisierte die Selbstverwaltungsregion Bratislava ein zweitägiges Seminar, das auf die Präsentation der slowakischen und österreichischen Partner ausgerichtet war.
 

Cieľom seminára bolo poskytnúť priestor kultúrnym a muzeálnym pracovníkom na spoznávanie, výmenu know-how a podporiť výmenu vedomostí a skúseností v cezhraničnom regióne. Stretnutie otvorila riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Barbora Lukáčová a predstavila územnosprávny systém SR a VÚC. Kompetencie a infraštruktúru BSK v oblasti kultúry prezentoval vedúci oddelenia kultúrnej infraštruktúry Rastislav Šenkirik.
Riaditeľka odboru cestovného ruchu a kultúry predstavila stratégiu kultúry BSK, priority zamerané na podporu aktivít kreatívneho priemyslu a zachovávania a rozvoja tradícií. Koncept projektu digitalizácie – dokumentácie kultúrneho dedičstva a tradícií v plánovanom digitalizačnom pracovisku v Modre predstavila Agáta Petrakovičová zo SNM – Múzea slovenskej keramickej plastiky v Modre.
Účastníci seminára sa po úvodných prezentáciách presunuli do Centra tradičnej ľudovej kultúry v Rusovciach, kde sa zoznámili ako bolo vybudované a ako pracuje digitalizačné pracovisko. Záver prvého dňa seminára prítomní využili na prehliadku Malokarpatského múzea v Pezinku.
Seminár pokračoval druhý deň prehliadkou Múzea Ignáca Bizmayera, návštevou keramickej dielne modranska. V Malokarpatskom osvetovom stredisku v Modre si účastníci prezreli priestory kaštieľa a záhrady. Riaditeľka Malokarpatského osvetového strediska v Modre prítomných oboznámila s činnosťou organizácie a pripravovanou rekonštrukciou kaštieľa a priľahlej záhrady.
Seminár bol organizovaný pre potreby projektu „ Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ HERITAGE SK-AT, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Ziel des Seminars war es, Kultur- und Museumsmitarbeitern Raum zum Kennenlernen und zum Know-how-Austausch zu bieten und den Wissens- und Erfahrungsaustausch in der grenzüberschreitenden Region anzuregen. Eröffnet wurde das Treffen von Barbora Lukáčová, der Leiterin der Abteilung Strategie, territoriale Entwicklung und Projektmanagement, die das Gebiets- und Verwaltungssystem der Slowakischen Republik und der Höheren Gebietseinheiten (VÚC) vorstellte. Kompetenzen und Infrastruktur der Selbstverwaltungsregion Bratislava (BSK) im Bereich der Kultur wurden vom Leiter der Abteilung Kulturelle Infrastruktur, Rastislav Šenkirik, vorgestellt.
Die Leiterin der Tourismus- und Kulturabteilung präsentierte die Kulturstrategie der Selbstverwaltungsregion Bratislava (BSK) sowie die auf die Unterstützung von Aktivitäten der Kreativindustrie und auf die Pflege und Weiterentwicklung von Traditionen ausgerichteten Prioritäten. Das Konzept des Projekts Digitalisierung – Dokumentation des kulturellen Erbes und der Traditionen am geplanten Digitalisierungs-Arbeitsplatz in Modra präsentierte Agatha Petrakovičová vom SNM – Museum der Slowakischen Keramik-Skulpturen in Modra.
Die Seminarteilnehmer begaben sich im Anschluss an die einführenden Präsentationen ins Zentrum der traditionellen Volkskultur in Rusovce, wo Sie erfuhren, wie es erbaut wurde und wie der Arbeitsplatz zur Digitalisierung funktioniert. Den Abschluss des ersten Seminartages nutzten die Anwesenden zu einer Besichtigung des Kleinkarpaten-Museums in Pezinok.
Das Seminar wurde am zweiten Tag mit einer Besichtigung des Ignatius-Bizmayer-Museums und einem Besuch der Modranska Keramik-Werkstatt forgesetzt. Im Kleinkarpaten-Bildungszentrum in Modra schauten sich die Teilnehmer die Räumlichkeiten des Schlosses und den Garten an. Die Direktorin des Kleinkarpaten-Bildungszentrums in Modra informierte die Anwesenden über die Aktivitäten der Organisation und die bevorstehende Renovierung des Schlosses und des anliegenden Gartens.
Veranstaltet wurde das Seminar für die Bedürfnisse des Projekts "Kulturell-kreative Wiederbelebung von Traditionen" (HERITAGE SK-AT), das aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowakische Republik – Österreich kofinanziert wird.