Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Domov > HERITAGE SK-AT > Publicita >

Konferencia o tradícii keramiky / Konferenz über Keramik-Tradition

Pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2017 organizuje Bratislavský samosprávny kraj už po ôsmy raz odbornú konferenciu venovanú kultúrnemu dedičstvu župy, tentoraz s názvom "Tradícia keramiky v Bratislavskej župe a možnosti jej kreatívnej reflexie". Uskutoční sa v utorok 19. septembra 2017 v Modre Harmónii. 

“Každoročne prináša množstvo zaujímavých tém, ktoré účastníkov obohatia, pretože aj vďaka tejto konferencii môžu poznávať, zároveň aj prezentovať kultúrne dedičstvo a históriu bratislavskej župy. Tento rok je v centre pozornosti keramika, pretože dlhodobo považujeme modranskú keramiku za významnú súčasť hmotného kultúrneho dedičstva. Preto podporujeme všetky snahy o zachovanie jej tradície,” povedal Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja. 

Organizátor podujatia, Bratislavský samosprávny kraj, sa každý rok zameriava na iný segment kultúrneho dedičstva. Tohtoročný ôsmy ročník je venovaný keramike a to pod názvom „Tradícia keramiky v Bratislavskej župe a možnosti jej kreatívnej reflexie.“ 

Počas celého dňa sú pripravené zaujímavé prednášky,  ako Habánska keramika a jej vplyv na produkciu západného Slovenska, o ktorej porozpráva Zuzana Francová z Múzea mesta Bratislavy. Reflexiu západoslovenskej keramickej tradície na produkciu modranskej keramickej dielne predstaví Agáta Petrakovičová zo SNM – Múzea Ľudovíta Štúra v Modre. Zahraničným hosťom na konferencii je aj tento rok ClaudiaPeschel – Wacha z VolkskundemuseumWien, ktorá sa zameria na Keramický riad z Gmundenskych dielní v čase habánov. O generácii významných povojnových keramikov povie Viera Tarkayová zo SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, o Majstroch majoliky v súčasnosti a ich tvorivom potenciály pre budúcnosť etnografka Eva Ševčíková a o Súčasných keramických majstroch prezentovaní v Malokarpatskom múzeu v Pezinku zase Hana Sedláčková z Malokarpatského múzea v Pezinku. Odznie aj informácia o novom smerovaní Slovenskej ľudovej majoliky. Konkrétne formy podpory tradície keramiky a keramickej výroby v Bratislavskej župe bude na konferencii prezentovať odbor cestovného ruchu a kultúry Bratislavského samosprávneho kraja. 

Podujatie organizuje Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s projektom Heritage SK-AT, ktorý je spolufinancovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská Republika – Rakúsko.

Detailný program konferencie "Tradícia keramiky v Bratislavskej župe a možnosti jej kreatívnej reflexie" a zoznam jednotlivých odborných príspevkov nájdete v prílohe.

_____


Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes 2017 organisiert die Selbstverwaltungsregion Bratislava ihre bereits achte Fachtagung zum Thema „Kulturerbe der Region“, heuer unter dem Titel „Keramik-Tradition in der Region Bratislava und ihre kreativen Gestaltungsmöglichkeiten“. Die Fachtagung findet am Dienstag den 19. September 2017 in Modra-Harmónia statt.
„Die Fachtagung spricht viele interessanten Themen an, zur Bereicherung ihrer Teilnehmer, die dank ihrer das Kulturerbe und die Geschichte der Region von Bratislava entdecken und diese gleichzeitig an Andere präsentierenkönnen.In diesem Jahr steht im Mittelpunkt die Keramik, die seit langer Zeit als ein wichtiger Bestandteil des materiellen Kulturerbesvon Modra angesehen wird. Deswegen unterstützen wir sämtliches Bemühen zur Erhaltung von dieser Tradition“, sagte Pavol Frešo, der Präsident der Selbstverwaltungsregion Bratislava.
Seitens des Veranstalters – derSelbstverwaltungsregion Bratislava – wird jedes Jahr ein anderes Segment von Kulturerbe thematisiert. Die diesjährige, bereits achte Veranstaltung befasst sich mit der Keramik und trägt den Titel: „Keramik-Tradition in der Region Bratislava und ihre kreativen Gestaltungsmöglichkeiten“.
Während des ganzen Tages sind interessante Vorträge auf dem Programm, wie z.B. die Habaner-Keramik und ihre Auswirkung auf die Produktion in der westlichen Slowakei, ein Vortrag von Frau Zuzana Francová aus dem Museum„Múzeum mesta Bratislavy“(Museum der Stadt Bratislava).Wie die westslowakische Keramik-Tradition die Produktion der Keramikwerkstatt von Modra geprägt hat, wird von FrauAgáta Petrakovičová aus dem Museum „SNM – Múzea Ľudovíta Štúra v Modre“ (Slowakisches Nationalmuseum – Ľudovít-Štúr-Museum in Modra) näher beleuchtet.Auch in diesem Jahr ist Frau ClaudiaPeschel – Wacha aus dem VolkskundemuseumWien als ausländischer Gast bei der Fachtagung mit dabei; sie orientiert sich auf das Keramikgeschirr der Gmundener Werkstatt aus der Habaner-Zeit. Frau Viera Tarkayová aus dem Museum „SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre“ wird über die Generation der bedeutenden Keramikkünstler aus der Nachkriegszeit berichten, die Ethnologin Frau Eva Ševčíková hält einen Vortrag über die Majolikakünstler der Gegenwart und ihr schöpferisches Zukunftspotenzial; Frau Hana Sedláčková aus dem Museum „Malokarpatské múzeum v Pezinku“ (Kleinkarpatisches Museum in Pezinok) spricht über die in dem Museum vertretenen zeitgenössischen Keramikkünstler.Man erfährt auch mehr über die neue Zukunftsausrichtung von der Keramikwerkstatt „Slovenská ľudová majolika“. Die Abteilung für Tourismus und Kultur der Selbstverwaltungsregion Bratislava stellt im Rahmen der Fachtagung konkrete Formen zur Förderung der Keramik-Tradition und -Produktion in der Region Bratislava vor.
Die Veranstaltung wird von der Selbstverwaltungsregion Bratislava in Zusammenarbeit mit dem Projekt Heritage SK-AT mit Kofinanzierung aus dem Kooperationsprogramm Interreg V-A Slowakische Republik – Österreich organisiert.
Ein detailliertesProgramm für die Fachtagung „Keramik-Tradition in der Region Bratislava und ihre kreativen Gestaltungsmöglichkeiten“ sowie die Auflistung der einzelnen Fachbeiträge sind in der Beilagezu finden.