Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Domov > HERITAGE SK-AT > Publicita >

Malokarpatské osvetové stredisko čaká rekonštrukcia / Malokarpatské osvetové stredisko (Kleinkarpatisches Volksbildungszentrum) wartet auf Renovierung

Bratislavský samosprávny kraj spolu s Malokarpatským osvetovým strediskom v Modre a rakúskymi partnermi predložili na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci 1. výzvy Interreg V-A SK- AT/2016/02 programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“, ktorého súčasťou je aj rekonštrukcia objektu kaštieľa a záhrady v Modre. Z kaštieľa by sa malo stať kultúrno-kreatívne centrum regiónu, ktorého úlohou bude najmä ochrana kultúrneho dedičstva.

„Celkový rozpočet projektu je 3,6 milióna EUR a spolufinancovanie Bratislavskej župy je na úrovni piatich percent. V zrekonštruovanom kaštieli si nájdu svoje útočisko vinohradníci, organizácie cestovného ruchu, majolika ale napríklad aj fotografi. Naším cieľom je vybudovať v Modre moderné kultúrno-kreatívne centrum regiónu, ktoré návštevníkom rozšíri povedomie o kultúrnom dedičstve nášho kraja,“ predstavil základné obrysy projektu predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Poslanci zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na svojom minuloročnom pracovnom zasadnutí v apríli 2016 jednohlasne schválili predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Kultrúrno-kreatívne oživenie tradícií“. Programu INTERREG VA Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020 sa prvá výzva skončila koncom februára 2017. Projektovými partnermi BSK sú Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Kulturvernetzung NÖ a Museumsmanagement NÖ z Dolného Rakúska, rakúska obec Jedenspeigen a strategickým partnerom projektu je Malokarpatské múzeum v Pezinku.

Cieľom prebudovania Národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa v Modre, v ktorom sídli Malokarpatské osvetové stredisko, je nielen poskytnúť priestor umelcom, ale najmä digitalizácia a sprístupnenie prírodného a kultúrneho dedičstva prihraničného regiónu. Oba regióny, teda slovenské Malokarpatsko a rakúsky Weinviertel sú známe svojou tradíciu vinohradníctva, tradičnými remeslami a folklórom. Mnohé súčasti regionálnej identity a kultúrneho dedičstva sa však strácajú, preto je nevyhnutné ich chrániť, zdokumentovať a uchovávať pre ďalšie generácie. Rekonštrukciou MOS sa vytvorí zázemie a priestor práve pre uchovanie kultúrneho dedičstva a zároveň pre kultúrno-kratívne dianie v regióne. Kaštieľ po rekonštrukcii  budú využívať amatérski aj profesionálni umelci, osvetoví a kultúrni pracovníci, umelecké školy, profesijné združenia a cechy, vinohradníci a vinári, široká a odborná verejnosť či už v oblasti pamiatkovej obnovy, architektúry, etnografie, enológie, ale aj organizácie cestovného ruchu,  miestne a regionálne samosprávy.

Celkový rozpočet projektu, ktorý je prerozdelený medzi všetkých partnerov, je 3,6 milióna eur, z toho BSK má rozpočet naalokovaný na 2,2 milióna eur, a povinné spolufinancovanie zo strany BSK je 5%, teda 106 265,67 eur.

TS BSK

______

Die Selbstverwaltungsregion Bratislava hat zusammen mit der Organisation Malokarpatské osvetovéstredisko v Modre (Kleinkarpatisches Volksbildungszentrum in Modra) und den österreichischen Partnern dem slowakischen Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung im Rahmen des 1. Aufrufes von Interreg V-A SK- AT/2016/02 - dem Kooperationsprogramm Interreg V-A Slowakische Republik – Österreich - einen Förderantrag für das Projekt „Kulturell-kreative Belebung der Traditionen“ eingereicht. Ein Teilvon dem Projekt ist auf die Renovierung von dem Herrenhaus und dessen Garten in Modra ausgerichtet. Im Herrenhaus soll ein regionales Kultur- und Kreativzentrum entstehen, dass sich in erster Linie für den Erhalt von Kulturerbe einsetzt.
„Das Gesamtbudget für das Projekt beträgt 3,6 Millionen EUR und wird von der Selbstverwaltungsregion Bratislava in Höhe von fünf Prozent kofinanziert.In dem renovierten Herrenhaus finden künftig Winzer, Tourismusorganisationen, Majolika-Hersteller, aber beispielsweise auch Fotografen ihre Zuflucht.Unser Ziel ist es, in Modra ein modernes regionales Kultur- und Kreativzentrum aufzubauen, das seine Besucher für das Kulturerbe der Region sensibilisieren würde.“so stellteHerr Pavol Frešo, der Präsident der Selbstverwaltungsregion Bratislava, das Projekt in dessen groben Zügen vor.
Die Abgeordneten der Regionalvertretung der Selbstverwaltungsregion Bratislava haben bei ihrer vorjährigen Arbeitssitzung in April 2016 die Einreichung des Förderantrags fürdie Umsetzung von dem Projekt „Kulturell-kreative Belebung der Traditionen“ einstimmig verabschiedet.Der erste Aufruf im Programm INTERREG VA Slowakische Republik – Österreich 2014 – 2020ging im Februar 2017 zu Ende. Die Projektpartner der Selbstverwaltungsregion Bratislava sind die Organisationen Malokarpatské osvetové stredisko v Modre (Kleinkarpatisches Volksbildungszentrum in Modra), Kulturvernetzung NÖ und Museumsmanagement NÖ aus Niederösterreich, die österreichische Gemeinde Jedenspeigen, und als strategischer Projektpartner ist das Museum Malokarpatské múzeum v Pezinku (Museum der Kleinen Karpaten in Pezinok) eingebunden.
Mit dem Umbau des nationalen Kulturdenkmals in Modra – wo die Organisation Malokarpatské osvetové stredisko (Kleinkarpatisches Volksbildungszentrum) angesiedelt ist – wird bezweckt,dass hier ein neuer Raum nicht nur fürKünstler, sondern primär für die Anliegen der Digitalisierung und Vermittlung von Natur- und Kulturerbe in der grenznahen Region bereitgestellt wird.Beide Regionen, also die Kleinen Karpaten auf der slowakischen und Weinviertel auf der österreichischen Seite, sind wegen ihrer Weintradition, ihrer Handwerke und Folklore bekannt. Viele Teile der regionalen Identität und des Kulturerbes gehen jedoch verloren, deswegen ist es notwendig, sie zu wahren, zu dokumentieren und für spätere Generationen zu erhalten. Durch die Renovierung von MOS entsteht eine Basis und ein Raum für den Erhalt des Kulturerbes und gleichzeitig für ein kulturkreatives Geschehen in der Region. Das Herrenhaus wird künftig nach seiner Renovierung von Laien-und Berufskünstlern, Volksbildungs- und Kultur-Mitarbeitern, Kunstschulen, Berufsverbänden und Innungen, von Winzern, von breiter Öffentlichkeit und von Fachöffentlichkeit aus den Bereichen Denkmalpflege, Architektur, Ethnografie, Önologie, aber auch von Reiseverkehrsorganisationen und von örtlicher bzw. regionaler Selbstverwaltung genutzt.
Das auf alle Projektpartner umverteilte Gesamtbudget von dem Projekt beläuft sich auf 3,6 Millionen EUR, die Selbstverwaltungsregion Bratislava ist daran mit einem zugeordneten Budget in Höhe von 2,2 Millionen EUR und ihrem obligatorischen Kofinanzierungssatz von 5% (also 106 265,67 EUR) mitbeteiligt.


TS BSK