Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Domov > HERITAGE SK-AT > Publicita >

Rekonštrukcia kaštieľa v Modre / Sanierung des Herrenhauses in Modra

Dňa 14. augusta sa v priestoroch kaštieľa Malokarpatského osvetového strediska v Modre uskutočnilo administratívne odovzdanie stavby kaštieľa dodávateľovi, ktorý bude realizovať jeho rekonštrukciu.

Samotná rekonštrukcia bude trvať dva roky, počas ktorej sa zrekonštruuje kaštieľ a priľahlá záhrada. Bratislavský samosprávny kraj, spolu s partnermi, je úspešným prijímateľom nenávratného finančného príspevku programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. Vďaka tomuto príspevku sa využije kreatívny potenciál cezhraničného regiónu SK-AT pre uchovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva. Po ukončení rekonštrukcie sa z kaštieľa stane kultúrno-kreatívne centrum celého regiónu. Počas rekonštrukcie sa vytvorí priestorové zázemie je propagáciu tvorby miestnych umelcov, producentov. Zároveň sa zaangažujú subjekty, ktoré sa podieľajú na rozvoji kultúrneho a prírodného dedičstva, služieb a súvisiacich vzdelávacích aktivít. Prostredníctvom spolupráce sa dosiahne výrazné rozšírenie spoločných cezhraničných ponúk v oblasti kultúry, voľného času a cestovného ruchu.

Partnermi projektu sú Bratislavský samosprávny kraj a Malokarpatské osvetové stredisko v Modre. Cezhraničnými, rakúskymi partnermi sú Marktgemeinde Jedespeigen, Museumsmanagement NÖ, Kulturvernetzung NÖ. Strategickým partnerom projektu je Malokarpatské múzeum v Pezinku.

Rekonštrukcia kaštieľa a záhrady kaštieľa je súčasťou Projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

__


Am 14. Augustwurde das Herrenhaus von Malokarpatské osvetové strediskoin Modra als Bauobjekt verwaltungstechnisch an den beauftragten Auftragnehmer zur Sanierung abgegeben.Die Abgabe fand in dessen Innenbereich statt.

Die Sanierung betrifft das Herrenhaus sowie den anliegenden Garten und ist für zwei Jahre anberaumt.Die Selbtsverwaltungsregion Bratislava wird diesbezüglich  – in Zusammenarbeit mit ihren Projektpartnern- aus dem grenzüberschreitenden Kooperationsprogramm Interreg V-A Slowakische Republik – Österreich gefördert.Dank der Förderung wird das kreative Potenzial der grenzüberschreitenden Region SK-AT zum Erhalt und Entwicklung von Natur- und Kulturerbe ausgenutzt.Nach dem Abschluss der Sanierungsmaßnahmen wird das Herrenhaus zu einemKultur-und Kreativzentrum für die gesamte Region umgestaltet.Im Rahmen der Sanierung wird eine Basis zur Bewerbung des Schaffens von örtlichen Künstlern und Herstellern errichtet.Gleichzeitig werden auch diejenigen Subjekte eingebunden, die die Entwicklung von Natur- und Kulturerbe sowie die damit verbundenen Leistungen und Bildungsmaßnahmen mitgestalten. Durch Zusammenarbeit wird das gemeinsame grenzüberschreitende Angebot im Kultur-, Freizeit- und Tourismusbereich deutlich erweitert.

Die Projektpartner sind die Selbstverwaltungsregion Bratislava und das Kultur- und Bildungszentrum Malokarpatské osvetové stredisko in Modra, als grenzüberschreitende Partner aus Österreich sind die Marktgemeinde Jedenspeigen, das Museumsmanagement NÖ unddie Kulturvernetzung NÖ und als strategischer Projektpartner das Museum Malokarpatské múzeum in Pezinok eingebunden.

Die Sanierung des Herrenhauses und des anliegenden Gartens ist ein Bestandteil des Projektes„Kulturell-kreative Belebung von Traditionen“ (Heritage SK-AT) mit Kofinanzierung aus den EFRE-Mitteln im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowakische Republik – Österreich.