Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Domov > HERITAGE SK-AT > Publicita >

Salón výtvarníkov 2018 – umelci spod Malých Karpát / Künstlersalon 2018 - Künstler unter den Kleinen Karpaten

Salón výtvarníkov je kultúrno-umelecké podujatie, ktoré je tradične organizované Malokarpatským osvetovým strediskom (v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja). Podujatie tento rok z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Je pestrou prehliadkou tvorby výtvarníkov z Bratislavského kraja: Bratislavy, Pezinka, Modry, Stupavy, Malaciek, Senca, či z okolitých miest a mestečiek, ktorí tu žijú alebo tu tvoria vo svojich ateliéroch. Na tomto podujatí sa prezentujú v rôznych výtvarných žánroch, technikách a námetoch. Práve pre túto svoju pestrosť je veľmi obľúbeným podujatím pre širokú škálu návštevníkov. 

Salón výtvarníkov sa aj tento rok koná v Zoya Museum – ELESKO wine park v Modre. Je to priestranný a moderný objekt, ktorého architektúra prenecháva dielam v galérii dostatočný priestor, aby mohli vyniknúť. Jeho lokalizácia priamo medzi vinicami spod Malých Karpát, dopĺňa kompozíciu umeleckých diel obrazmi namaľovanými prírodou, ktoré je vidieť cez presklené steny s výhľadom na okolitý kraj. Tento ročník je už 22. 

Na výstave sa uvidíte diela 78 výtvarníkov, čo je najviac za všetky doterajšie ročníky. Predstavia svoju aktuálnu tvorbu v podobe obrazov, sôch, plastík, šperkov, či fotografií. Každý rok sú pozvaní aj dvaja, či traja hostia, ktorí žijú a tvoria mimo tohto regiónu, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Hosťami na Salóne výtvarníkov 2018, ktorí prijali pozvanie vystavovať spolu s našimi umelcami, sú poľský výtvarník Michal Franaszczuk a rakúsky fotograf Josef Mann. Kurátorom výstavy je Mgr. Pavol Šima–Juriček.

Súčasťou prezentácie tvorby umelcov je aj prehľadný katalóg s krátkou anotáciou o každom výtvarníkovi, ktorý sa zúčastňuje na danom ročníku Salóna výtvarníkov. 

Výstava je pre verejnosť prístupná od 14. septembra 2018 až do konca roka. 

Zároveň dávame do pozornosti ďalšie krásne jesenné podujatie, a tým je Deň otvorených ateliérov, ktorý sa uskutoční 20. 10. 2018. V tento deň umelci v našom kraji otvoria svoje ateliéry a výtvarné dielne verejnosti. Návštevníci budú môcť nahliadnuť do ich čarovného sveta, zoznámiť sa s nimi a spoznať ich tvorbu. Tí výtvarníci, ktorí otvoria svoje ateliéry, budú v katalógu, ktorý vydávame k Salónu výtvarníkov 2018 označení logom podujatia „DOA“, no zapájajú sa aj mnohí ďalší. Ktoré ateliéry sa rozhodnete navštíviť je už len na Vás. 

Tieto podujatia sa organizujú pre potreby projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. 

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre je príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je od 1.4.2002 Bratislavský samosprávny kraj. Svojím poslaním, ktorého cieľom je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, je jediným zariadením v Bratislavskom kraji.

__

Der Salon der Künstler ist eine kulturelle und künstlerische Veranstaltung, die üblicherweise vom Kleinkarpatischen Volksbildungs- und Kulturzentrum in Modra (im Gründungsgebiet der Selbstverwaltungsregion Bratislava) organisiert wird. Die Veranstaltung wird dieses Jahr vom Fond zur Kulturförderung aus öffentlichen Quellen unterstützt. Es ist eine vielfältige Ausstellung der Werke von Künstlern aus der Region Bratislava, welche hier leben oder in ihren Ateliers arbeiten. Dazu gehören die Städte Bratislava, Pezinok, Modra, Stupava, Malacky, Senec, und andere nahe gelegene Städte und Dörfer. Bei dieser Veranstaltung präsentieren sie verschiedene Kunstgenres, Techniken und Themen. Für diese Vielfalt wurde der Salon zu einer sehr beliebten Veranstaltung für eine breite Palette von Besuchern. 

Der diesjährige Künstlersalon findet erneut im Zoya Museum - ELESKO Weinpark statt, und es ist bereits das 22. Jahr. Das Zoya Museum in Modra ist ein geräumiges und modernes Objekt, dessen Architektur die Kunst hervortreten lässt. Seine Lage direkt unter den Kleinen Karpaten und zwischen den Weinbergen ergänzt die schöne Komposition von Gemälden, die von der umliegenden Natur inspiriert wurden. 

Auf der Ausstellung präsentieren 78 Künstler ihre neuesten Werke - Gemälde, Skulpturen, Schmuck oder Fotografien. Jedes Jahr werden auch zwei oder drei Gäste eingeladen, die außerhalb dieser Region leben und arbeiten. Gäste des Künstlersalons 2018, die die Einladung zur Ausstellung mit unseren Künstlern dieses Jahr angenommen haben, sind der polnische Künstler Michal Franaszczuk und der österreichische Fotograf Josef Mann. Der Kurator der Ausstellung ist Mgr. Pavol Šima-Juriček. Die Werke werden außerdem in einem übersichtlichen Katalog präsentiert, der ein Profil von jedem beteiligten Künstler beinhaltet. 

Die Ausstellung ist vom 14. September 2018 bis Ende des Jahres für die Öffentlichkeit zugänglich. 

Außerdem würden wir gerne die Aufmerksamkeit auf eine andere schöne herbstliche Veranstaltung ziehen: den Tag der offenen Ateliers, der am 20.10.2018 stattfindet. An diesem Tag öffnen in unserer Region Künstler ihre Ateliers und Werkstätten für die Öffentlichkeit. Besucher können sich die magische Welt ansehen, in der Kunst entsteht und die Künstler und ihre Werke kennenlernen. Die Künstler, die an der Veranstaltung teilnehmen, werden im Katalog mit dem Logo der "DOA" Veranstaltung gekennzeichnet.

 Diese Veranstaltungen werden als ein Teil des Projektes „Kulturell-kreative Belebung von Traditionen“ (Heritage SK-AT) organisiert, welches aus Mitteln des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowakei - Österreich mitfi nanziert wird. 

Das Kleinkarpatische Volksbildungs- und Kulturzentrum in Modra ist eine Beitragsorganisation mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren Errichter seit dem 1.4.2002 die Selbstverwaltungsregion Bratislava ist. Es ist die einzige Einrichtung in der Region Bratislava, deren Aufgabe die Entwicklung lokaler und regionaler Kultur ist.Salón výtvarníkov 2018