Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Domov > HERITAGE SK-AT > Publicita >

Stretnutie projektových partnerov Projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ / Projektpartnertreffen zum Projekt „Kulturell-kreative Belebung der Traditionen“

V Modre sa v stredu 14. marca 2018 uskutočnilo ďalšie z pracovných stretnutí Projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ (Heritage SK-AT). Predmetom stretnutia bolo informovanie partnerov o stave realizácie projektu, najmä informácia o stave prípravy Zmluvy o nenávratný finančný príspevok, ktorú plánuje Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložiť na podpis Bratislavskému samosprávnemu kraju. Ďalšími bodmi stretnutia bol prehľad doteraz zrealizovaných aktivít a následne plánované aktivity v najbližšom období. Parteri boli oboznámení aj s prípravou digitalizácie a o príprave monitorovacej správy a prvej žiadosti o platbu.

Stretnutie sa uskutočnilo pre potreby Projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.


Am Mittwoch den 14. März 2018 fand in Modra ein weiteres Arbeitstreffen zum Projekt „Kulturell-kreative Belebung der Traditionen“ (Heritage SK-AT) statt.Der Gegenstand des Treffens war die Partner über den Stand in der Projektumsetzung zu informieren, insbesondere im Hinblick auf die Information über den Stand in der Vorbereitung des Fördervertrages,den das Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung der Slowakischen Republik zur Unterzeichnung an den Selbstverwaltungskreis Bratislava zu unterbreiten beabsichtigt. Weitere Punkte auf der Tagesordnung waren ein Überblick über die bis dahin umgesetzten Aktivitäten sowie die für die bevorstehende Zeit geplanten Aktivitäten.Die Partner wurden auch über die Vorbereitung der Digitalisierung sowie über die Erstellung des Aktivitätsberichtes und des ersten Förderantrages informiert.

Das Treffen fand für die Bedarfe des Projektes „Kulturell-kreative Belebung der Traditionen“(Heritage SK-AT) statt, das im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowakei-Österreich aus den Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung kofinanziert wird.

Heritage Modra 14.3.2018