Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Domov > HERITAGE SK-AT > Publicita >

Nový vinársky slovník / Das neue Weinbau-Wörterbuch

V rámci slávnostného otvorenia 19. ročníka Dňa otvorených pivníc® 2018 bol uvedený do života aj nový Vinársky slovník. Heslá v slovníku sú uvedené v piatich jazykoch – slovenčine, češtine, francúzštine, nemčine a angličtiny. Podrobný výklad termínov je v slovenskom a nemeckom jazyku. Autorkou slovníka je enologička Edita Ďurčová. Slovník má slúžiť ako základná odborná pomôcka pre jednoduchšiu orientáciu vo vinohradníckej a vinárskej terminológii.

Slovník vydalo Malokarpatské osvetové stredisko v Modre v rámci projektu Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií HERITAGE SK-AT. Vydanie je financované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

______

Im Rahmen der feierlichen Eröffnung der 19. Veranstaltung des Tages der offenen Weinkeller® 2018 wurde auch ein neues Weinbau-Wörterbuch vorgestellt. Die Vokabeln im Wörterbuch sind in fünf Sprachen angeführt – in Slowakisch, Tschechisch, Französisch, Deutsch und Englisch. Eine ausführliche Auslegung der Begriffe gibt es auf Slowakisch und Deutsch. Die Verfasserin des Wörterbuches ist die Önologin Edita Ďurčová. Das Wörterbuch soll als einfaches Mittel zur besseren Orientierung in der Weinbau- und Kellerwirtschaft-Fachterminologie behilflich sein.

Das Wörterbuch wurde von dem Kultur- und Bildungszentrum Malokarpatské osvetové stredisko in Modra herausgegeben, im Rahmen des Projektes „Kulturell-kreative Belebung der Traditionen“ HERITAGE SK-AT. Die Ausgabe wurde durch das Kooperationsprogramm Interreg V-A Slowakei - Österreich aus den Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert.