Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

V skratke o nás

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

 • pôsobí v zmysle osvetového zákona
 • poskytuje poradenstvo realizátorom osvetovej činnosti (miestnym a mestským osvetovým zariadeniam, združeniam, spolkom, záujmovým organizáciám, súborom i jednotlivcom),
 • organizuje a realizuje súťaže, festivaly, prehliadky, výstavy a iné aktivity v záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej oblasti,
 • organizuje kurzovú činnosť,zabezpečuje spracovávanie informácií, 
 • pôsobí aj ako informačné centrum pre Malokarpatský región, 
 • spracúva štatistické údaje o stave osvetovej činnosti, vedie databázu kultúrnych aktivít,
 • podieľa sa na uchovávaní, ochrane a sprístupňovaní hodnôt ľudovej kultúry,
 • vykonáva sprostredkovateľskú, vydavateľskú, propagačnú a reklamnú činnosť v rozsahu a v súlade so svojím poslaním osvetového zariadenia,
 • úzko spolupracuje so Združením miest a obcí Malokarpatského regiónu a Združením Malokarpatská vínna cesta,
 • podieľa sa na príprave a realizuje kultúrne časti programov osláv prvých písomných zmienok o obciach,
 • vydáva časopis Vidiečan, ktorý vychádza ako dvojmesačník a pravidelne prináša zaujímavosti o kultúrno-spoločenskom dianí v regióne,
 • podieľa sa na rozvoji turistických aktivít a cestovného ruchu.