Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Dodanie 10 ks. predajných trhových stánkov

  • 14. 9. 2017

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:  „Dodanie 10 ks. predajných trhových stánkov“ za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Zároveň žiadame o predloženie neoverenej kópie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky. .

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania.

Odporúčame pre kvalifikované vypracovanie cenovej ponuky obhliadku, na ktorú je možné si dohodnúť termín u kontaktnej osoby Zuzana Kratochvílová, 0905 637 430 a kratochvílová@moska.sk

Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu kratochvilova@moska.sk, alebo osobne v uzatvorenej obálke s označením: „Dodanie 10 ks. predajných trhových stánkov“ do podateľne verejného obstarávateľa v termíne do 20.9.2017 do 12,00 hodiny.

V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie ceny podľa špecifikácie uvedenej v prílohe a lehotu dodania.

Po vyhodnotení ponuky bude vyhotovená záväzná objednávka/zmluva, ktorá bude následne doručená vybranému záujemcovi.

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou.