Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Otvorenie zámku Jedenspeigen – Autobusová doprava pre organizátorov a účastníkov podujatia

  • 15.5.2019 do 15.00
  • Modra

Doprava – Otvorenie zámku Jedenspeigen

 

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Ak predložené ponuky presiahnu hodnotu vo výške 420,00 EUR bez DPH, budú pre verejného obstarávateľa neprijateľné.

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania.

Ponuku je potrebné predložiť elektronicky na mailovú adresu vengova@moska.sk, alebo osobne v uzatvorenej obálke s označením: „Otvorenie zámku Jedenspeigen – Autobusová doprava pre organizátorov a účastníkov podujatia“ do podateľne verejného obstarávateľa v termíne do 15. 5. 2019 do 15.00 hodiny.

Po vyhodnotení ponuky bude vyhotovená záväzná objednávka/zmluva, ktorá Vám bude následne doručená.

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou.