Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Tlač propagačného materiálu - Diár JH 2017, Plagáty JH 2017, Pozvánky JH 2017“ - 11. 9. 2017 MOS Modra

  • 11. 9. 2017

Tlač propagačného materiálu – Diár JH 2017, Plagáty JH 2017, Pozvánky JH 2017

 

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Ak predložené ponuky presiahnu hodnotu vo výške 3000,00 EUR bez DPH, budú pre verejného obstarávateľa neprijateľné.

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania.

Ponuku je potrebné predložiť elektronicky na mailovú adresu kratochvilova@moska.sk, alebo osobne v uzatvorenej obálke s označením: „Tlač propagačného materiálu – Diár JH 2017, Plagáty JH 2017, Pozvánky JH 2017“ do podateľne verejného obstarávateľa v termíne do 14. 9. 2017 do 12.00 hodiny.

Po vyhodnotení ponuky bude vyhotovená záväzná objednávka/zmluva, ktorá Vám bude následne doručená.

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou.