Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Tlmočnícke a prekladateľské služby

  • 13. 9. 2017

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky na poskytnutie služby:

 

„Tlmočnícke a prekladateľské služby“

 

za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania.

Ponuku je potrebné predložiť elektronicky na mailovú adresu kratochvilova@moska.sk, alebo osobne v uzatvorenej obálke s označením: „Tlmočnícke a prekladateľské služby“ do podateľne verejného obstarávateľa v termíne do 20.09.2017 do 12.00 hodiny.

Po vyhodnotení ponuky bude vyhotovená záväzná objednávka/zmluva, ktorá Vám bude následne doručená.

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou.