Kronikárske právo

ZÁKONY – staré kronikárske nariadenia

 • (1835) – pokyn, ktorý vydal hrabě Karol Chotek, nejvyšší purkrabí Království českého, o tvorbe obecných kroník na území dnešnej ČR
 • (1920) – Zákon č. 80/1920 Sb. o pamětních knihách obecních z 30. ledna 1920
 • (1932) – vládní nařízení č. 169/1932 Sb. ze 17. listopadu 1932 o pamětních knihách obecních
 • (1956) – Smernice Povereníctva kultúry v Bratislave pre vedenie obecných kroník č. 32367/1955-0-II/1 zo dňa 5. januára 1956
 • (1983) – Pokyny Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 9. decembra 1983 č. 6502/83 o obecných kronikách

ZÁKONY – súčasné, s vplyvom na kronikárstvo

 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (,,zákon jednej vety“)
 • Zákon č. 185/2015 Z. z. – Autorský zákon
 • Zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti
 • Zákon č. 266/2015 Z. z. o archívoch a registratúrach
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – známejšie pod skratkou GDPR (General Data Protection Regulation)
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • Zákon č. 70/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Ako riešiť absenciu zákona o kronikárstve

 • štatúty obecných/mestských kronikárov
 • konzultácie s bývalými/terajšími kronikárskymi metodikmi
 • evidencia bádateľov a nahliadnutí do kroniky
 • uzatváracie protokoly zápisov, samosprávy preberajú zodpovednosť
 • osveta kronikárskej práce v lokálnej komunite, spoločnosti
 • postupné posilňovanie pozície kronikára
 • inštitúcie majú iniciatívne prispievať k rozvoju kronikárstva

ŠTATÚT OBECNÉHO/MESTSKÉHO KRONIKÁRA

Čo by mal obsahovať :

 • vymedzenie práv a povinností kronikára
 • určenie okruhov práce kronikára a tempa činnosti (etapa 1 – koncepčná, etapa 2 – tvorivá), odmeňovanie jeho práce
 • deklarovanie práva kronikára na potrebné informácie (ich potrebnosť má právo posúdiť samotný kronikár, nemôže však žiadať o utajované či chránené informácie)
 • schvaľovanie a archivácia kroniky/zápisov
 • autorské a duševné práva kronikára na dielo

Čo by nemal obsahovať :

 • nemalo by sa jednať o VZN
 • vymedzenie konkrétnych kapitol zápisu
 • presun právnej zodpovednosti zo zadávateľa (napr. samosprávy) na kronikára, vrátane znášania finančných a technických či logistických nákladov
 • vyjadrenia o kronike ako zamestnaneckom diele a pod.
 • ústupčivé postoje a vyjadrenia, obmedzujúce činnosť kronikára v budúcnosti

Nástroje na ZÍSKAVANIE informácií

 • poverenie konkrétnych pracovníkov (sprostredkovateľov) interných materiálov, zdrojov a podkladov kmeňového subjektu (napr. prednosta úradu, matrikár, atď.)
 • vytvorenie tímu spolupracovníkov (riaditelia/zástupcovia riaditeľov škôl, predsedovia či tajomníci spolkov; aktívni občania a činovníci)
 • vytvorenie siete ,,civilných“ informátorov (napr. naša obec má 8 ulíc a ja na každej ulici mám preventívne 3 informátorov – je to dobré nielen kvôli tomu, že pri jednom či dvoch by mohlo nastať, že v potrebný okamih nebudú doma a nebudú vedieť, čo sa na tej-ktorej ulici stalo; ale ak by sa niečo stalo a boli by doma všetci traja, mám väčšiu šancu zistiť reálnu pravdu, ak by niektorý z nich zavádzal, preháňal alebo pod.)
 • odoberanie a archivovanie miestnej a regionálnej tlače (na náklady zadávateľa – teda samosprávy alebo školy, atď.), výstrižková služba, regionálna bibliografia, atď.
 • iné prostriedky – napr. meteo-stanica v danom sídle, dokumentácia cez dron (v dostatočnej výške – odstupe od zemského povrchu), kontakty na inštitúciách, atď.

Súpis zrušených právnych noriem a predpisov pre knižničnú a informačnú činnosť

 • Zásady z 30. 05. 1983, MK 635/1983-31 pre ďalší rozvoj práce s politickou literatúrou v jednotnej sústave knižníc Slovenskej socialistickej republiky
 • Zásady zo 04.01. 1984, MK 1/1984-31 pre organizovanie a činnosť hudobných oddelení v knižniciach na Slovensku
 • Metodické pokyny z 23.08.1984, MK 4647/1984-13/PaM pre odmeňovanie pracovníkov, ktorí zabezpečujú činnosť miestnych ľudových knižnicí, miestnych kultúrnych a osvetových stredísk a vedenie kroník
 • Zásady z 15.10.1984, 1104/1984-31 pre poskytovanie knižničných služieb dospievajúcej mládeži v ľudových knižniciach Slovenskej socialistickej republiky