Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Domov > HERITAGE SK-AT >

Malokarpatské osvetové stredisko čaká rekonštrukcia / Malokarpatské osvetové stredisko (Kleinkarpatisches Volksbildungszentrum) wartet auf Renovierung

Bratislavský samosprávny kraj spolu s Malokarpatským osvetovým strediskom v Modre a rakúskymi partnermi predložili na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci 1. výzvy Interreg V-A SK- AT/2016/02 programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“, ktorého súčasťou je aj rekonštrukcia objektu kaštieľa a záhrady v Modre. Z kaštieľa by sa malo stať kultúrno-kreatívne centrum regiónu, ktorého úlohou bude najmä ochrana kultúrneho dedičstva.

Viac informácií

Kraj začal s postupnou rekonštrukciou Kaštieľa v Modre / Die Selbstverwaltungsregion hat eine etappenweise Renovierung des Herrenhauses von Modra eingeleitet.

Bratislavský samosprávny kraj začal s postupnou rekonštrukciou Národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľ v Modre, ktorý je sídlom Malokarpatského osvetového strediska. Prvým krokom bola oprava oporného múru v areáli záhrady Kaštieľa, ktorý bol ohrozovaný najmä zosuvom pôdy a koreňovým systémom stromov. Vzhľadom na kultúrnu hodnotu a pamiatkovú zónu, ostal zachovaný pôvodný tvar aj rozmery stáročného schodiska.

Viac informácií

Konferencia o tradícii keramiky / Konferenz über Keramik-Tradition

Pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2017 organizuje Bratislavský samosprávny kraj už po ôsmy raz odbornú konferenciu venovanú kultúrnemu dedičstvu župy, tentoraz s názvom "Tradícia keramiky v Bratislavskej župe a možnosti jej kreatívnej reflexie". Uskutoční sa v utorok 19. septembra 2017 v Modre Harmónii.

Viac informácií

Jablkové hodovanie v bratislavskej župe / Apfelschmausefest in der Region Bratislava

Jablká budú už tradične druhý októbrový víkend vo viacerých mestách a obciach bratislavskej župy v centre pozornosti. Začne sa totiž obľúbené Jablkové hodovanie® a pre všetkých milovníkov tohto zdravého ovocia je to doslova sviatok.

Viac informácií

Umelci v Bratislavskom kraji otvoria verejnosti svoje ateliéry / Künstler in der Region Bratislava schließen ihre Ateliers für die Öffentlichkeit auf

Milovníci umenia môžu v sobotu (21.10.) obdivovať diela umelcov v celom Bratislavskom kraji. Svoje dvere im totiž otvorí 28 ateliérov od 10.00 do 21.00 h.

Viac informácií

Cezhraničné exkurzie k Dňom otvorených ateliérov / Grenzüberschreitende Exkursionen zum Tage der offenen Ateliers

V sobotu dňa 21.10.2017 sa uskutočnila Exkurzia organizácie Dolného Rakúska Kulturvernetzung NÖ k Dňu otvorených ateliérov v Bratislavskom samosprávnom kraji

Viac informácií

Dvojdňový seminár projektu HERITAGE SK-AT

V dňoch 30. novembra a 1. decembra Bratislavský samosprávny kraj zorganizoval dvojdňový seminár zameraný na predstavenie slovenských a rakúskych partnerov.

Viac informácií

Druhé stretnutie projektových partnerov k projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií"

V škole regiónov v muzeálnej obci Niedersulz sa uskutočnilo v poradí druhé stretnutie projektových partnerov k projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“.

Viac informácií

Stretnutie projektových partnerov Projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ / Projektpartnertreffen zum Projekt „Kulturell-kreative Belebung der Traditionen“

Viac informácií

Pracovné stretnutie v Dolnom Rakúsku - Digitalizácia

V rámci projektu Heritage SK-AT sa uskutočnilo dňa 28.5.2018 v Dolnom Rakúsku pracovné stretnutie k téme "Digitalizácia". / Im Zuge des Projekts Heritage SK-AT fand am 28.5. ein Arbeitstreffen zum Thema „Digitalisierung“ in Niederösterreich statt.

Viac informácií

Festival Frankovka modrá a Zweigeltrebe / Weinfest von Blaufränkisch und Zweigeltrebe

Festival sa koná už po tretí krát. / Das Weinfest findet bereits zum dritten Mal statt.

Viac informácií

Seminár Digitálne susedstvo / Seminar „Digitalisierte Nachbarschaft“

Odborný seminár v rámci projektu Interreg ConnReg SK-AT

Viac informácií

Zmluva o eurofondoch na opravu modranského kaštieľa je podpísaná / Der Vertrag über Eurofonds zur Renovierung des Kastells von Modra wurde unterzeichnet

Bratislavský samosprávny kraj podpísal dňa 14.06.2018 Zmluvu o nenávratný finančný príspevok, ktorá do nášho regiónu, ako aj regiónu Dolného Rakúska, prinesie viac ako 3,6 miliónov EUR.

Viac informácií

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre začalo spolu s projektovým partnerom Museumsmanagement Niederösterreich s ďalšou projektovou aktivitou – Digitalizácia kultúrneho dedičstva

Hlavným cieľom projektovej aktivity - Digitalizácia je zber kultúrneho materiálu za účelom jeho ochrany.

Viac informácií

Stretnutie projektových partnerov k projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“/Projektpartnertreffen zum Projekt „Kulturell-kreative Belebung der Traditionen“

V St. Poltene sa v stredu dňa 27. júna 2018 uskutočnilo ďalšie z pracovných stretnutí k projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ (Heritage SK-AT).

Viac informácií

Grafity workshop vo Wiener Neustadt

Počas posledného týždňa v júni (25. a 26. júna 2018) sa v meste Wiener Neustadt – Centrum pre mládež Triebwerk, konal grafity workshop, organizovaný jedným z projektových partnerov Kulturvernetzung Niederösterreich.

Viac informácií

Rekonštrukcia kaštieľa v Modre / Sanierung des Herrenhauses in Modra

Dňa 14. augusta sa v priestoroch kaštieľa MOS v Modre uskutočnilo administratívne odovzdanie stavby kaštieľa dodávateľovi, ktorý bude realizovať jeho rekonštrukciu.

Viac informácií

Salón výtvarníkov 2018 – umelci spod Malých Karpát / Künstlersalon 2018 - Künstler unter den Kleinen Karpaten

Salón výtvarníkov je kultúrno-umelecké podujatie, ktoré je tradične organizované Malokarpatským osvetovým strediskom. / Der Salon der Künstler ist eine kulturelle und künstlerische Veranstaltung, die üblicherweise vom Kleinkarpatischen Volksbildungs- und Kulturzentrum in Modra.

Viac informácií

Kultúrno-kreatívne centrum regiónu / Kultur- und Kreativzentrum der Region

Slávnostný začiatok rekonštrukcie

Viac informácií

Jablkové hodovanie® 2018 / Apfelschmausfest „Jablkové hodovanie“®

Jablkové hodovanie v jeho rodisku.

Viac informácií

Októbrový víkend s otvorenými ateliérmi / Oktoberwochenende – offene Kunstateliers in der Region Bratislava

Otvorené ateliéry výtvarníkov Bratislavského kraja

Viac informácií

Rekonštrukcia modranského kaštieľa v plnom prúde / Rekonstruktion des Herrenhauses in Modra läuft im vollen Gang

Viac informácií

Slávnostné otvorenie Jedenspeigen / Feierliche Eröffnung Jedenspeigen

Slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov v Zámku Jedenspeigen / Feierliche Eröffnung der renovierten Räumlichkeiten im Schloss Jedenspeigen

Viac informácií

Tradičné remeslá ožívajú / Traditionelle Handwerke leben auf

Významnou a špecifickou črtou každej krajiny je jej ľudová kultúra, ktorá tvorí klenot kultúrneho dedičstva. / Ein wichtiger und spezifischer Bestandteil in der Kultur jedes Landes ist dessen Volkskultur – ein Juwel im Kulturerbe.

Viac informácií

Tradičné Jablkové hodovanie® v bratislavskej župe / Traditionelles Apfelschmausfest® inder region Bratislava

Jablká budú už tradične prvý októbrový víkend vo viacerých mestách a obciach bratislavskej župy v centre pozornosti. / Die Äpfel stehen schon traditionell im Mittelpunkt in mehreren Städten und Gemeinden der Region Bratislava immer am ersten Oktober-Wochenende.

Viac informácií

Deň otvorených ateliérov 2019 / Tag der offenen Ateliers 2019

Momenty dotyku s krásou a výnimočné chvíle osobných stretnutí s výtvarníkmi / Augenblicke der Schönheitsberührung und Sondermomente der persönlichen Begegnungen mit Künstlern

Viac informácií

Rekonštrukcia kaštieľa napreduje / Renovierungsarbeiten an dem Herrenhaus gehen voran

Modranský kaštieľ, sídlo Malokarpatského osvetového strediska v Modre, ktorý prechádza aktuálne rekonštrukciou, má za sebou asi najviditeľnejšiu zmenu. / Das derzeit renovierte Herrenhaus in Modra – als Sitzt des Kultur- und Bildungszentrums Malokarpatské osvetové stredisko in Modra - hat die wohl ersichtlichste Änderung hinter sich.

Viac informácií