Stretnutie projektových partnerov k projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“

Predmetom stretnutia bolo informovanie partnerov o podpise Zmluvy o nenávratný finančný príspevok, ako aj stave realizácie projektu (prehľad doteraz zrealizovaných aktivít a následne plánované aktivity v najbližšom období). Parteri boli oboznámení o príprave monitorovacej správy k projektu, prvej žiadosti o platbu, ako aj o pripravovanom zmenovom konaní.  
Stretnutie sa uskutočnilo pre potreby Projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.