Bratislavský samosprávny kraj (Hlavný partner)

Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len „BSK“) je organizácia zriadená zákonom 302/2001 o samospráve vyšších územných celkov s ročným rozpočtom približne 120 mil. EUR. Podľa tohto zákona a podľa Zákona 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja a Zákona 91/2010 o podpore cestovného ruchu je BSK okrem iného zodpovedný za komplexný regionálny rozvoj, čo pozostáva aj z vytvárania podmienok pre rozvoj cestovného ruchu. Odbor cestovného ruchu a kultúry BSK vytvára rozvojové plány, podieľa sa na spracovaní koncepcií a projektov cestovného ruchu a kultúry regionálneho a cezhraničného charakteru, koordinuje regionálne politiky a spolupracuje s obcami a organizáciami cestovného ruchu a kultúry v území. Jednou z hlavných kompetencií BSK je oblasť kultúry, ktorú vymedzuje zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v §4 ods. 1 písm. „l“: vyššie územné celky utvárajú podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a starajú sa o ochranu pamiatkového fondu.


Malokarpatské osvetové stredisko (Projektový Partner 1)

Malokarpatské osvetové stredisko (ďalej len „MOS“) je zriadené podľa zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a podľa zákona NR SR č. 61/2000 Z.z. o osvetovej činnosti v znení neskorších predpisov. MOS je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Osvetové stredisko je organizáciou, pôsobiacou v zmysle osvetového zákona, ktorá na základe záujmov a potrieb občanov napomáha rozvoju kultúry v oblasti svojej pôsobnosti. Poskytuje poradenské služby, organizuje a realizuje súťaže, festivaly, výstavy, kultúrno-umelecké podujatia, uskutočňuje kurzové činností, pôsobí ako informačné centrum, vykonáva propagačnú činnosť, podieľa sa na uchovávaní, ochrane a sprístupňovaní hodnôt a tradícií ľudovej kultúry.


Museumsmanagement Niederösterreich GmbH (Projektový Partner 2)

Hlavná činnosť: Správa múzeí, zbierok, pamätníkov, výstavných centier a tematických ciest v Dolnom Rakúsku.
Manažment múzeí Dolného Rakúska, spoločnosť s ručením obmedzením je prevádzkou spoločnosti Kultur.Region Dolného Rakúska. Manažment múzeí Dolného Rakúska okrem úloh ponúk ďalšieho vzdelávania poskytuje poradenstvo mimovládnym múzeám a zbierkam, financovanie múzeí krajiny Dolného Rakúska, ako aj správu a údržbu dolnorakúskej databázy a archívu múzeí. Manažment múzeí organizuje každoročne podujatia ako „Deň múzeí Dolného Rakúska“ a „Jar múzeí Dolného Rakúska“.


Kulturvernetzung Niederösterreich (Projektový Partner 3)

Kulturvernetzung si kladie za cieľ výrazne zlepšiť postoj a povedomie obyvateľstva o regionálnom umeleckom a kultúrnom dianí v Dolnom Rakúsku. Okrem toho sa považuje podpora dobrovoľných umeleckých a kultúrnych projektov za výrazný prínos pre rozvoj krajinského regiónu. V súčasnosti 10 zamestnancov na plný úväzok pod sloganom „služby, poradenstvo, pomoc“ poskytujú všetkým umelcom, kultúrnym iniciatívam a organizáciám všetky formy pomoci a podpory pri realizácií kultúrnych projektov. Okrem osobného poradenstva bude vytvorená webová stránka ako dôležitý nástroj, ktorá bude neustále rozširovaná. Kulturvernetzung je široko-ďaleko v Rakúsku jedinou organizáciou, ktorá si dala za cieľ „bez výhrad“ poskytnúť podpornú infraštruktúru aktívnym umelcom a kultúrnym iniciatívam počas realizácie ich projektov.


Marktgemeinde Jedenspeingen (Projektový partner 4)

Obec Jedenspeigen leží v najsevernejšom výbežku nížiny Marchfeld severne od Angernu. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 925, kedy sa spomínajú dve osady pri rieke Morava:tyso a jedunc. V histórii obce je zaujímavá bitka medzi Rudolfom I. Habsburským a českým kráľom Otakarom II. nazvaná ako bitka na Moravskom poli. Medzi Jedenspeigenom a Dürnkrutom sa nachádza žulový pamätný kameň – pamätník bitky. Je na ňom znázornený rytier z Otakarovej pečate. Významnou pamiatkou je zámok, ktorého podoba je výsledkom niekoľkých prestavieb, úprav a rozšírení. Nad bránou sú umiestnené erby grófa Kollonitza a jeho manželky grófky Fuchsbergovej. Počas bojov s Napoleonom I. Bonaparte zámok slúžil ako lazaret. V súčasnosti je sídlom expozície, ktorá dokumentuje priebeh bitky z roku 1278. Kostol zo 14. storočia bol postavený v gotickom štýle. V 19. storočí bol pod vedením architekta F. Schmidta zvonku zrenovovaný. V kostole sa nachádza najstarší historický dokument – náhrobný kameň farára Wolfgera z červeného mramoru, ktorý je zamurovaný do kamenného muriva. Miestna časť Sierndorf an der March sa prvý raz písomne spomína v roku 1260. Predovšetkým je známa ako predhistorické nálezisko. Roku 1976 tu otvorili múzeum so stálou expozíciou nálezov z predhistorického obdobia.


Malokarpatské múzeum v Pezinku (Strategický partner )

Regionálne múzeum, ktoré sa špecializuje na vinohradníctvo, vinárstvo a kultúru pitia vína v prostredí pod Malými Karpatmi. Múzeum má viac ako päťdesiatročnú tradíciu zbierania a sprístupňovania predmetov, ktoré dokumentujú dejiny regiónu nielen prostredníctvom témy vinohradníctva. Od založenia múzea v 60-tych rokoch minulého storočia sídli v historickom renesančnom dome zo 17. storočia. Malokarpatské múzeum v Pezinku je od r. 2002 je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Od roku 2006 do r. 2008 prešlo rozsiahlou rekonštrukciou, počas ktorej odborní pracovníci pripravili v pivničných priestoroch novú interaktívnu expozíciu. Druhá časť expozície v obytnej časti niekdajšieho domu vznikla v r. 2013.