Výzva zákazka malého rozsahu – Vytvorenie výtvarného diela pre podujatie Salón výtvarníkov

Výzva zákazka malého rozsahu – “Vytvorenie výtvarného diela pre podujatie Salón výtvarníkov

  1. Názov predmetu obstarávania: „Vytvorenie výtvarného diela pre podujatie Salón výtvarníkov

Slovník spoločného obstarávania(CPV): 79960000-1 Fotografické a doplnkové služby, 30197630-1 Papier na tlač a iné grafické služby, 79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby, 79820000-8 Služby súvisiace s tlačou, 79823000-9 Tlačiarenské a doručovateľské služby, 22100000-1 Tlačené knihy, brožúry a letáky,                 22458000-5 Tlačoviny na objednávku, 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

 

Opis predmetu obstarávania: Predmetom zákazky je vytvorenie fotografií portrétov a diel výtvarníkov, grafické spracovanie, tlač a dodanie nasledovných tlačovín:

Fotografovanie portrétov a diel výtvarníkov, predpoklad 10,jednorazovo najneskôr do 27.5. 2022

Katalóg neperiodická publikácia, formát A5, náklad v počte 1500 ks, grafické spracovanie do 31.05.2022, dodanie jednorazovo do 10.06.2022.

Plagáty, formát A3, v počte 10 ks, grafické spracovanie do 27.05.2022, dodanie jednorazovo do 10.06.2022.

Plagáty, formát A2, v počte 5 ks, grafické spracovanie do 27.05.2022, dodanie jednorazovo do 10.06.2022.

Pozvánky, formát 200 mm x 200 mm, v počte 350 ks, grafické spracovanie do 27.05.2022, dodanie jednorazovo do 10.06.2022.

Vstupenky, formát 185 mm x 40 mm , v počte 450 ks, grafické spracovanie dodanie jednorazovo do 10.06.2022.

Billboard, formát 5,04 m x 2,38 m, mierka 1:10, v počte 1 ks, grafické spracovanie dodanie jednorazovo do 27.05.2022.

Facebook formát, štandardizovaný formáty FB event, grafické spracovanie dodanie jednorazovo do 27.05.2022.

Instagram formát, štandardizovaný formáty Instagram, grafické spracovanie dodanie jednorazovo do 27.05.2022.

Banner, formát 1490 mm x 1980 mm, v počte 1 ks, grafické spracovanie dodanie jednorazovo do 10.06.2022

Predmetom zákazky je aj dodanie tlačovín do sídla verejného obstarávateľa.

Príloha č. 1: Podrobná špecifikácia predmetu zákazky