Malokarpatské osvetové stredisko v Modre začalo spolu s projektovým partnerom Museumsmanagement Niederösterreich s ďalšou projektovou aktivitou – Digitalizácia kultúrneho dedičstva

Spracovanie a archivovanie zabezpečí novovytvorené digitalizačné stredisko v Modre, ako aj Museumsmanagement Niederösterreich. Archív bude obsahovať vysokokvalitné skeny a fotografie remeselných výrobkov s dôrazom na keramickú výrobu, vzorkovníky, detaily mestskej a dedinskej architektúry, drobnej sakrálnej architektúry, technických pamiatok digitalizovaných máp, dokumentov, historických fotografií, výšiviek a filmov. 

Keramický výskum a následné spracovanie materiálu sa predpokladá ukončiť do roku 2020. Zámery pracovníkov digitalizačného strediska sú veľmi rozsiahle a tak predpokladáme dlhú udržateľnosť projektu.

Projekt digitalizácie a dokumentácie je určený predovšetkým odbornej verejnosti, má však veľmi široký záber, spracovaný materiál bude môcť využívať odborná verejnosť, študenti, široká verejnosť aj jednotlivci.

Pri realizácii projektu sa bude spolupracovať s viacerými kultúrnymi inštitúciami, v prvom rade múzeami sídliacimi v regióne, archívmi, kultúrnymi strediskami, knižnicami, strediskom CHKO a samosprávou. K spolupráci prizveme regionálnych a amatérskych historikov, novinárov, pamiatkárov a krajinárov.