Názov projektu: Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií – Heritage SK-AT

Hlavný partner projektu: Bratislavský samosprávny kraj
Projektoví partneri:
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
Museumsmanagement NÖ
Kulturvernetzung NÖ
Marktgemeinde Jedenspeigen
Strategický partner:
Malokarpatské múzeum v Pezinku

Zdroj podpory: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko (85% EFRR), zo štátneho príspevku 10% a vlastné spolufinancovanie 5%

Doba realizácie projektu: 1.7.2017-30.10.2020

Regióny na obidvoch stranách hranice Malokarpatský región a Weinviertel spája spoločná história a prepojenosť kultúrneho a prírodného dedičstva, ako víno a vinohradníctvo, gastronómia, tradičné poľnohospodárske plodiny (jablká a marhule), folklór a tradičné remeslá ako napr. keramika (majolika). Napriek postupnému úpadku niektorých tradícií, spretŕhaniu prirodzených väzieb regiónov a klesajúcemu záujmu mladej generácie o tradičné regionálne remeslá, región má reálny potenciál tieto tradície oživiť a kreatívne rozvinúť. Stále existuje dostatočná skupina pestovateľov, výrobcov, remeselných majstrov a umelcov, ktorí sú ochotní odovzdávať svoje zručnosť a vedomosť ďalším generáciám a ktorí zároveň cítia prirodzenú potrebu obohacovať svoje skúsenosť cez spoluprácu v rámci regiónu na oboch stranách hranice.


Cieľom projektu je využitie kreatívneho potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT na zachovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva prostredníctvom vytvorenia adekvátneho priestorového zázemia a následnej propagácie tvorby miestnych autorov a producentov. Zároveň pôjde o zmobilizovanie a zaangažovanie subjektov, ktoré sa podieľajú na rozvoji kultúrneho a prírodného dedičstva, spoločnom vývoji produktov, služieb a súvisiacich vzdelávacích aktivít, čím sa dosiahne rozšírenie spoločných cezhraničných ponúk v oblasť cestovného ruchu, voľného času a kultúry.

Aktivity projektu
Podpora a zachovávanie tradícií a tradičných remesiel v cezhraničnom území


Kultúra a umenie – Organizovanie konferencií k téme kultúrneho dedičstva a workshopov tradičných remesiel spojený s prezentáciou technologických postupov (napr. výroba keramiky – majolika).


Víno a vinohradníctvo – Uskutočnia sa súťaže vín spojené s verejnou degustáciou, rôzne sprievodné podujatia, ako Jarmok pred 100 rokmi s vínom, hudbou a tancom, Jablkové hodovanie, výmenné výstavy k téme víno a vinohradníctvo. Digitalizácia – inventarizácia prvkov kultúrnej krajiny/ kultúrno-historicky významných remeselných zbierok v Dolnom Rakúsku a Bratslavskom kraji, ich následná digitalizácia, dokumentácia, vytvorenie zásobníka dát a ich sprístupnenie.


Posilnenie cezhraničnej spolupráce/ Sieťovanie a prenos know-how

Sprostredkovanie umelcov pre sympóziá, výstavy, koncerty a ďalšie podujatia. Sieťovanie a rozšírenie zásobníka kultúrnych dát. K výmene kontaktných informácií prispeje aj novovytvorený infobod v kultúrno-kreatívnom centre v Modre.


Cezhraničné dni otvorených ateliérov v prihraničnom území SK-AT – Zorganizovanie podujatia Dni otvorených ateliérov a exkurzií pre slovenských a rakúskych umelcov.


Vytvorenie kultúrno-kreatívneho zázemia v prihraničnom území – Adaptácia kaštieľa a revitalizácia parku v Modre pre potreby vybudovania kultúrno-kreatívneho centra, ktorého súčasťou bude aj digitálno-dokumentačné centrum.


Revitalizácia priestorov v zámku Jedenspeigen – Adaptácia priestorov pre účely rozšírenia historickej výstavy a výstavy o kultúre vína s cezhraničným presahom (Slovensko/ Rakúsko), ako aj vybudovanie vinotéky a priestorov pre organizovanie spoločných podujatí.

 • Hlavné výstupy projektu:
 • Kultúrno-kreatívne centrum v obnovenom kaštieli a parku v Modre
 • Digitálno-dokumentačné centrum so študovňou v kaštieli v Modre
 • Adaptované priestory pre potreby výstav a podujatia na zámku v Modre
 • Vybudovanie vinotéky s reprezentačnými priestormi na zámku v Jedenspeigen
 • Adaptácia priestorov pre potreby výstav a podujatí zameraných na víno, históriu a kultúru na zámku v Jedenspeigene. Zásobník dát digitalizovaného fondu
 • Cezhraničné Dni otvorených ateliérov
 • Rozšírenie zásobníka kultúrnych dát
 • Prepojenie rakúskych a slovenských umelcov a multiplikátorov regionálnej kultúry prostredníctvom spoločných aktivít
 • Odborné publikácie s tematikou regionálnych špecifických prvkov kultúrnej krajiny
 • Prezentačné video o víne a vinohradníctve Novovytvorené produkty cestovného ruchu (napr. súťaže, výstavy, kultúrne podujatia)

Udržateľnosť
Po ukončení projektu sa naďalej bude prevádzkovať vytvorené multifunkčné Kultúrno-kreatívne centrum v Modre a reprezentačno-výstavné priestory s vinotékou v zámku Jedenspeigen. Vytvorené zázemie bude miestom pre sebarealizáciu cieľovej skupiny (napr. umelci/amatéri, žiaci/študenti, členovia cechov, vinári/vinohradníci atď.) a pre rôzne kultúrne a vzdelávacie podujatia (konferencie, semináre, workshopy, súťaže atď.), ako aj pre návštevníkov z oboch krajín SK-AT a ďalších prihraničných regiónov. Digitalizácia regionálnych špecifických predmetov a objektov v digitálno-dokumentačnom centre budú zabezpečované tímom expertov, čo prispeje k uchovaniu a sprístupneniu kultúrneho dedičstva modernými technológiami. V rámci priestorov kaštieľa v Modre bude pre záujemcov k dispozícií študovňa. V budúcnosti sa plánuje s rozšírením zásobníka dát, nielen o počet jednotlivých údajov, ale aj o rôzne segmenty digitalizovaných prvkov. K dlhodobej udržateľnosti projektu prispejú spracované videá a tiež odborné a informačno-prezentačné publikácie