Zoznámte sa s porotcami Bratislavských krajských kôl postupových súťaží 2023

doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.

AMFO 2023 

Krajské kolo postupovej súťaže a výstavy

amatérskej fotografickej tvorby

51. ročník

Profil porotcu:

Absolvent: V habilitačnom konaní udelenie titulu „docent“ – Umelecká rada Vysokej školy výtvarných umení, Bratislava (2011); Doktorandské štúdium, špecializácia – Voľná výtvarná tvorba, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (2000 – 2006); Vysoká škola výtvarných umení, Katedra vizuálnych  médií, Bratislava (1991 – 1997)

Povolanie: Vedúca ateliéru fotografia, realita konštrukcia (VŠVU)

Ocenenia:  Cena Fotograf roka 2013, udeľovaná Stredoeurópskym domom fotografie, OZ FOTOTO, Photoportom a Združením slovenských profesionálnych fotografov

Knižné publikácie: Renesancia fotografie 19. storočia : výskum / vzdelávanie / experiment /

Tvorba: Intimita, postavenie žien v rodine a spoločnosti, skúmanie historických fotografických techník, prírodné vedy a muzeálna kultúra, experimentovanie s fotografickými technikami.

„Na začiatku sa moja pozornosť sústredila cez intimitu ženy, ktorá sa postupne rozvíjala k téme rodiny, postavenia ženy v rodine a v spoločnosti. Vizualita obrazu sa postupne transformovala od subjektívnej denníkovej fragmentalizovanej formy k objektívnemu pohľadu s absolútnym popieraním akejkoľvek estetizácie tela. Uprednostňujem maximálny pohľad na prirodzenú premenu tela a telesnosti. Posúvam realitu cez inscenáciu, používam mnou navrhnuté odevy, ktoré podporujú a zvýrazňujú obsahy jednotlivých projektov. Záujem o zobrazenie tela mi prinieslo spoluprácu s Palom Machom, kedy ma oslovil na základe mojich projektov a spoločne sme začali prepájať fotografiu a sklo v súvislosti s ľudskou kožou ako nositeľom pamäte. Našu spoluprácu sme rozvinuli v ďalších projektoch smerom k figúre ako znaku v abstraktnom obraze. Pred pár rokmi som sa študijne začala zaujímať o historické fotografické techniky. V tejto súvislosti aj o vedeckú fotografiu, čo mi prinieslo iné spôsoby zobrazovania tela a zároveň ma to priviedlo k záujmu o prírodné vedy, muzeálne expozície, ktoré majú súvis so začiatkami fotografie. Otvoril sa mi priestor diskurzu medzi vedou a umením.“

Sociálne siete a web stránky: www.instagram.com/janahojstricova/

AMFO:

Členka poroty: 4. ročník

Pár jej vlastných slov o súťaži a jej vzťahu k amatérskej fotografickej tvorbe:

Do funkcie porotcu bratislavského krajského kola súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO som bola po prvýkrát pozvaná v roku 2020. Napriek tomu, že s amatérskou fotografiou som sa stretávala neustále aj v predchádzajúcom období, prekvapil ma rozsah tvorby v kraji, rozmanitosť tém a techník, ako i spracovania fotografií. V nasledujúcom ročníku 2021 do hry dramaticky vstúpila pandémia, amatérski fotografi napriek dlhému obdobiu lockdownu/nov nestratili záujem pokračovať vo svojej tvorbe a kvalita prihlásených diel ma veľmi potešila. Obdobie, ktorým prešli, bolo ťažké, odrazilo sa u mnohých z nich pri výbere námetov a tém. Ich fotografie reflektujú pocity z toto obdobia ako istý typ našej pamäte. Súbežne s týmito zmenami  zaznamenávam aj počas takého krátkeho obdobia, akým sú dva ročníky súťaže, nárast kvality diel a to najmä čiernobielej fotografie, ktorá u niektorých autorov dosiahla absolútnu profesionálnu úroveň. Porota má tak často ťažkú úlohu vybrať z veľkého počtu kvalitných prác tie najlepšie. Držím palce aj zmenám, ktoré súťaž prináša – veľkú perspektívu vidím v novej kategórii „experiment“, blízkej najmä mladej generácii, kde sa môžu uplatniť napríklad autori so skúsenosťami experimentovania s analógovou fotografiou. Teším sa že organizátori súťaž modifikujú a otvárajú nové kategórie, to všetko dobrým spôsobom podnecuje autorov ku kvalitnejším a kreatívnejším obrazom. Som rada, že vďaka tejto súťaži som zaznamenala zaujímavý potenciál najmladšej vekovej skupiny a verím, že ich záujem o fotografiu pretrvá a budem sa s ich dielami stretávať či v rámci súťaže AMFO, alebo možno na pôde našej katedry.

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre si veľmi ;váži profesionálny a zodpovedný prístup Jany Hojstričovej k hodnoteniu fotografických diel fotoamatérov a jej plné pedagogické nasadenie počas odborných seminárov.