Malokarpatské osvetové stredisko čaká rekonštrukcia

Bratislavský samosprávny kraj spolu s Malokarpatským osvetovým strediskom v Modre a rakúskymi partnermi predložili na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci 1. výzvy Interreg V-A SK- AT/2016/02 programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“, ktorého súčasťou je aj rekonštrukcia objektu kaštieľa a záhrady v Modre. Z kaštieľa by sa malo stať kultúrno-kreatívne centrum regiónu, ktorého úlohou bude najmä ochrana kultúrneho dedičstva.

„Celkový rozpočet projektu je 3,6 milióna EUR a spolufinancovanie Bratislavskej župy je na úrovni piatich percent. V zrekonštruovanom kaštieli si nájdu svoje útočisko vinohradníci, organizácie cestovného ruchu, majolika ale napríklad aj fotografi. Naším cieľom je vybudovať v Modre moderné kultúrno-kreatívne centrum regiónu, ktoré návštevníkom rozšíri povedomie o kultúrnom dedičstve nášho kraja,“ predstavil základné obrysy projektu predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Poslanci zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na svojom minuloročnom pracovnom zasadnutí v apríli 2016 jednohlasne schválili predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Kultrúrno-kreatívne oživenie tradícií“. Programu INTERREG VA Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020 sa prvá výzva skončila koncom februára 2017. Projektovými partnermi BSK sú Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Kulturvernetzung NÖ a Museumsmanagement NÖ z Dolného Rakúska, rakúska obec Jedenspeigen a strategickým partnerom projektu je Malokarpatské múzeum v Pezinku.

Cieľom prebudovania Národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa v Modre, v ktorom sídli Malokarpatské osvetové stredisko, je nielen poskytnúť priestor umelcom, ale najmä digitalizácia a sprístupnenie prírodného a kultúrneho dedičstva prihraničného regiónu. Oba regióny, teda slovenské Malokarpatsko a rakúsky Weinviertel sú známe svojou tradíciu vinohradníctva, tradičnými remeslami a folklórom. Mnohé súčasti regionálnej identity a kultúrneho dedičstva sa však strácajú, preto je nevyhnutné ich chrániť, zdokumentovať a uchovávať pre ďalšie generácie. Rekonštrukciou MOS sa vytvorí zázemie a priestor práve pre uchovanie kultúrneho dedičstva a zároveň pre kultúrno-kratívne dianie v regióne. Kaštieľ po rekonštrukcii  budú využívať amatérski aj profesionálni umelci, osvetoví a kultúrni pracovníci, umelecké školy, profesijné združenia a cechy, vinohradníci a vinári, široká a odborná verejnosť či už v oblasti pamiatkovej obnovy, architektúry, etnografie, enológie, ale aj organizácie cestovného ruchu,  miestne a regionálne samosprávy.

Celkový rozpočet projektu, ktorý je prerozdelený medzi všetkých partnerov, je 3,6 milióna eur, z toho BSK má rozpočet naalokovaný na 2,2 milióna eur, a povinné spolufinancovanie zo strany BSK je 5%, teda 106 265,67 eur.TS BSK